gāng zhèng bù ē

刚正不阿

 • 拼 音:gāng zhèng bù ē
 • 出处:明·余继登《典故纪闻》卷十四:“有正大不阿,不行私谒者,便以为不贤。”
刚正不阿的意思:阿:迎合,偏袒。刚强正直,不逢迎,无偏私。
 • 典故出处

  明·余继登《典故纪闻》卷十四:“有正大不阿,不行私谒者,便以为不贤。”

 • 近义词

  坚强不屈

 • 反义词

  阿谀奉承

 • 英文翻译

  be upright and never stooping to flattery

 • 成语资料

  成语解释:阿:迎合,偏袒。刚强正直,不逢迎,无偏私。
  成语举例:济南同知吴公,刚正不阿。★清·蒲松龄《聊斋志异·一员官》
  常用程度:常用
  感情色彩:中性词
  语法用法:作谓语、定语;指刚强正直,不逢迎
  成语结构:联合式
  产生年代:近代
  成语谜面:最坚硬的性格

 • 成语故事

  宋朝包拯是一个刚正不阿的清官,赴任扬州天长知县时写诗自勉:“清心为治本,直道是身谋。”他一生敢于犯颜直谏,不谋私利,执法如山,铁面无私,不畏权贵,不循私情,为民除害,成为百姓心中的“包青天”。